Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι το πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το Νόμο, ορίζεται από μία επιχείρηση προκειμένου να της παρέχει γραπτά και προφορικά υποδείξεις και συμβουλές , σε θέματα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτή, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις του.

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

 

tehnikos_asfaleias_durtechΟι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Συγκεκριμένα:

 

1. Σύμφωνα με τον νόμο, ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον Εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτές ή προφορικές, οι οποίες αφορούν σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις του, ο Τεχνικός Ασφαλείας, τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. O Εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.

 

2. Πιό αναλυτικά, ο Τεχνικός Ασφαλείας μιάς επιχείρησης:

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση

 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητος προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
ε) να διεξάγει μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων
στ) να συμμετέχει στη διεξαγωγή της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου ( άρθρο 7, παρ.1 Ν.1568/85 , και άρθρο 8, παρ.1 του Π.Δ. 17/96).

 

4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

5. H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας.

6. O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

7. O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα του Τεχνικού Ασφαλείας εδώ.

 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Durtech στο κομμάτι του Τεχνικού Ασφαλείας ;

  1. Ενημερωνόμαστε, εκπαιδευόμαστε διαρκώς ώστε να βρισκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και των εξελίξεων.
  2. Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις δικές σας ανάγκες.
  3. Ακριβής πληροφόρηση των πελατών μας και υποστήριξη όπου και αν βρίσκονται.

Ενδιαφέρεστε για Τεχνικό Ασφαλείας στην Επιχείρησή σας ;

Καλέστε μας σήμερα κιόλας για να μιλήσουμε απευθείας τηλεφωνικά